zgaś światło

Regulamin przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie

 

(regulamin obowiązuje od roku szkol. 2019/2020,  aktualizacja regulaminu  z dnia 02.11.2022)

 

I  ZASADY KORZYSTANIA NA TERENIE SZKOŁY Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH


 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny(smartwatch`e, tablety, itp.) na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów na teren szkoły oraz zabieranego na wycieczki i wyjazdy.

 3. Możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (smartwatch`e, tablety, itp.) podczas wycieczek szkolnych, może odbywać w wyniku ustaleń uczniów z wychowawcą oraz za zgodą rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

 4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i schować go do szafki. W przypadku braku przydzielonej szafki, uczeń powinien schować telefon do plecaka.

 5. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych(smartwatch`y, tabletów, itp.) oraz słuchawek. Aparaty powinny być wyłączone i schowane do szafki, a w przypadku braku szafki do plecaka, zgodnie z treścią punktu 4.

Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz wszelkich uroczystości szkolnych.


 1. Korzystanie z telefonu podczas zajęć lekcyjnych jest możliwe tylko w celach edukacyjnych, za zgodą nauczyciela.

 2. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły, wychowawców klas oraz nauczycieli.

 3. Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego podczas przerw śródlekcyjnych wyłącznie w celu rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym, w korytarzu przy sekretariacie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego nauczycielowi dyżurującemu.
  9. Niedozwolone jest nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych( smartwatch`y, tabletów, itp.).

 4. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych ( smartwatch`y, tabletów, itp.) obowiązuje w bibliotece i świetlicy szkolnej, a także w przebieralniach oraz toaletach szkolnych.
II  KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE  REGULAMINU
1. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (smartwatch`y, tabletów) niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń otrzymuje punkty ujemne 10 pkt. W klasach 1-3 uczniowie otrzymują pisemne uwagi od nauczyciela.


 1. W przypadku korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych(smartwatch`y, tabletów) niezgodnie z niniejszym regulaminem, nauczyciel odbiera uczniowi telefon, smartwatch czy tablet, kładąc go w widocznym miejscu, a następnie w obecności ucznia przekazuje go do depozytu w sekretariacie szkoły. Uczeń ma prawo wyłączyć telefon, wyjąć z niego kartę SIM i kartę pamięci. Uwaga zostaje odnotowana w dzienniku.

 2. W przypadku, gdy powyższe sytuacje powtarzają się po raz trzeci, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania. Każde trzy kolejne naruszenia regulaminu, powodują dalsze obniżenie ocen. W klasach 1-3 wzmianka o łamaniu regulaminu jest zawarta w końcowej ocenie z zachowania.

 3. Za przestrzeganie regulaminu uczeń otrzymuje na koniec każdego semestru dodatnie punkty 20 pkt. Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują pisemną pochwałę od nauczyciela.

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl